Jdi na obsah Jdi na menu

Mateřské školy

 

Rády bychom Vás seznámily s koncepcí školy a pracovnicemi, Obrazekkteré se budou snažit vytvářet  ideální podmínky pro rozvoj a výchovu Vašich dětí. Mateřská škola je instituce sloužící v první řadě dítěti. Proto my, učitelky, musíme podporovat každý způsob práce, který je pro rozvoj dítěte příznivý, vhodný a přirozený. Aby se předškolní dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému s uspokojením učit, musí se cítit spokojeně. U nás proto hrají hlavní roli dětské prožitky a pocity.
Je pro nás velmi důležité, aby se děti cítily spokojeně, bezpečně, aby  s námi zažily mnoho legrace a příjemných dní svého dětství.

Pedagogické pracovnice s odborným pedagogickým vzděláním                    
           
Mateřská škola Čtyřlístek je dvoutřídní mateřská škola
Kapacita každého oddělení je 20 dětí věk dětí je 3 - 7 let,
Jelena Darášová /SPgŠ, pedagog, zdravotník ZZA ČK, logopedický asistent/
Daniela Nováková /SPgŠ, pedagog/
Věra Bílá /SPgŠ, pedagog, logopedický asistent/
Kateřina Marešová /pedagog,/
Tamara Cikánová /asistent pedagoga/
Milada Poláková /asistent pedagoga/
Alexandra Grunzová /provozní zaměstnanec/
 
Mateřská škola 1 Sluníčko je jednotřídní. mateřská škola
Kapacita je 22 dětí ve věku 3 – 7 let.
Zdeňka Hӧnigová  /SPgŠ, pedagog/
Lenka Pipošíarová /SPgŠ, pedagog/
Alena Marečková /asistent pedagoga/
Zdena Korytková /provozní zaměstnanec/
 
Mateřská škola 2 Palouček je jednotřídní. mateřská škola
Kapacita je 26 dětí ve věku 3 – 7 let.
Naďa Černá  /SPgŠ, pedagog/, logopedický asistent/
Kateřina Zábranská /SPgŠ, pedagog/
Jitka Šrámková /asistent pedagoga/
Zuzana Sokolová /provozní zaměstnanec/

 

 ŠŤASTNÉ DÍTĚ, VESELÝ SMÍCH.

Filozofie naší práce tkví v uskutečňování těchto cílů a záměrů:

Šťastné dítě si představujeme veselé, smějící se, které se raduje, hraje si, má zájem o dění kolem sebe, těší se na své kamarády. Toto s ohledem na individualitu každého dítěte je náplní a smyslem naší práce. Chceme navodit pozitivní přístup k životu.

Cílem je vytvoření školy rodinného typu s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte a se zaměřením na jeho individualitu. Jsme mateřská škola v městysi s 2 000 obyvateli a od této skutečnosti se odvíjí i náš cíl. Rodiny se zde scházejí při nejrůznějších akcích a pomáhají s jejich organizováním. Sourozenci mohou být spolu ve třídě, věkové skupiny se prolínají. 

Děti, které přichází do mateřské školy, jsou zvídavé, napodobují chování lidí kolem sebe.  Pozorováním, vyprávěním a zařazováním přitažlivých her získávají nový pohled na svět a jsou schopny i přes svoji malou životní zkušenost pochopit, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu a chráníme ji. V naší práci využíváme literaturu zaměřenou na ekologii a zdravý životní styl.

Vedle ekologie klademe také důraz na vytváření osobnostních vlastností, na podporu zdravého sebevědomí, seberealizaci a sebedůvěry. Dítě se má vyvíjet v samostatnou osobnost, která je vybavena znalostmi a dovednostmi pro další etapu života.

Třídy (herní prostory) v mateřských školách jsou rozděleny na několik částí, podle zájmů dětí: Tvořivé a námětové hry a činnosti dětí probíhají v prostoru,  kde jsou umístěny dětské koutky s konstruktivními stavebnicemi a je zde vytvořen relaxační koutek z velkých molitanových stavebnic pro uvolnění a zklidnění dětí. Ve třídách jsou dětské knihovničky, k nimž mají děti volný přístup a zde mají možnost vytvoření soukromí.
Pro komunikativní hry a činnosti ve všech složkách slouží komunitní kruhy, které si děti postupně učí samostatně vytvářet z pěnových květin a kruhů. V této části probíhají také pohybové aktivity. 

Druhá část tříd slouží jako prostor pro výtvarné a pracovní činnosti a pro hry, které je zapotřebí hrát na stolcích. Zde mají děti výběr stavebnic, labyrintů, dřevěných didaktických pomůcek, které mohou využívat dle své volby a  přání. Dále zde mají k dispozici magnetické tabule, grafomotorické a didaktické listy. Tato část, kde jsou dětské výškově diferencované stolky, nám slouží také jako jídelna. Při přípravě stolování  se děti učí samostatnosti a sebeobsluze. Pro sportovní aktivity a pobyt dětí venku lze využít zahrady  MŠ. Ve velké míře využíváme ale i okolí mateřských škol, které nám poskytuje dostatek možností pro volný pohyb dětí v přírodě.

Obě třídy ve Čtyřlístku mají pianino, v MŠ Sluníčko a Palouček jsou varhany. Všechny pedagogické pracovnice aktivně využívají hudební nástroje.

Děti se aktivně podílí na výzdobě a úpravě prostředí v MŠ. Dobu trvání činnosti přizpůsobujeme věku dítěte, individuálním potřebám a schopnostem. Děti během řízených činností a volné hry navazují kontakty a my podporujeme vznik dětských přátelství a vzájemných vztahů ve skupině. Děti se učí navzájem si pomáhat, požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého. Tím se u dítěte rozvíjí socializace.

Výchovně vzdělávací podmínky v mateřských školách vytváříme tak, aby umožňovaly dítěti  rozvoj jeho  individuálních schopností a dovedností, posilování sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, dbáme na dostatek podnětů pro učení.

Nedílnou součástí naší výchovně vzdělávací práce je spolupráce s rodiči, naší snahou je vytváření partnerských vztahů s nimi. Vedeme průběžný dialog o dítěti a jeho rozvoji. Rodiče mají možnost účastnit se akcí MŠ, nebo je pomáhat organizovat. Snažíme se je zapojovat do života MŠ. Jejich nápady a iniciativa jsou pro nás velkým přínosem.

      Všechny mateřské školy pracují podle školního vzdělávacího programu 

   "OD JARA DO ZIMY"

Motto :
Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách  i ve škole jako jedna z  nejvzácnějších vlastností člověka.  
                                                                                                                                                  J. A. Komenský

Program je zaměřen na prohlubování znalostí dětí o živé i neživé přírodě, flóře i fauně o přírodních jevech, o naší Zemi i vesmíru. Podporuje u dětí pocit sounáležitosti s okolním světem, nutnost chovat se tak, aby jej neničily, ale naopak pomáhaly chránit. Podporuje  vytváření a upevňování dětských přátelství, samostatnost, sebedůvěru a víru ve vlastní schopnosti, dovednosti. Tento celoroční program je sestaven z jedenácti integrovaných bloků, které působí celistvě na všechny oblasti rozvoje dítěte (fyzická, psychická, sociální, řečová a komunikativní).

Naším cílem je vytvořit co nejširší a nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících sobě ladících oblastí, jež nám vytvoří barevný koberec vědomostí, dovedností a schopností dětí.

Integrované bloky: 
Učitelky mateřských škol integrované bloky rozčlenily do jednotlivých tematických okruhů, které mají zpracované v třídních vzdělávacích programech.
 
 
INTEGROVANÉ BLOKY
 
Září
 Hrajeme si
Říjen
 Koulelo se, koulelo 
Listopad
 Měsíc spadaného listí 
Prosinec
 Měsíc dlouhé noci - www.rvp.cz  
Leden
 Bílé vločky, hvězdné nebe
Únor
 Zdravé tělo, zdravý duch
Březen
 Otvírání lesů a studánek - www.rvp.cz 
Duben
 Je mi dobře na Zemi 
Květen
 Kde domov můj
Červen
 Já jsem malý, ale šikovný 
 
  

V mateřských školách dále probíhají programy, se kterými se můžete seznámit v rubrice "Speciální programy".