Jdi na obsah Jdi na menu

Krtečkovy kouzelné kalhotky

6. 3. 2020

  

KRTEČKOVY KOUZELNÉ KALHOTKY

Tento program je zpracován podle metodiky průpravných cvičení k podpoře a využití dramatické výchovy. Je upraven do formy, která vychází, navazuje a akceptuje již vypracovaný školní vzdělávací program Mateřské školy.

 Charakteristika programu
Tento projekt jsme do třídních vzdělávacích programů zapracovaly z důvodu z aktivování těžiště a aktivizaci páteře dětí.
Funkce těžiště člověka: Jde o psychofyzické centrum v těle, které se podílí na aktivizaci svalů. Základní centrum těžiště je umístěno v oblasti pánve, v místě, kterým prochází vertikální osa člověka. Toto těžiště není hmatatelné, musíme si ho v sobě uvědomit (čím přesněji to dokážeme, tím více sami sobě ušetříme energie). Těžiště ovlivňuje automaticky i další pohybová centra v těle a vzájemně je propojuje. Tím vytváří jejich plynulou pohybovou souhru a zvyšuje tak pohybové schopnosti.
Význam aktivního těžiště spočívá především ve zdravém sebevědomí, pozitivnímu vztahu člověka ke svému okolí, v úspoře psychické a fyzické energie, v lepší koordinaci pohybů a jasné komunikaci.
Povolené těžiště vede naopak k pocitům méněcennosti a nevýraznosti, k zbytečnému plýtvání silami, ke špatné pohybové koordinaci, přetěžování pohybového aparátu, k špatným dechovým a hlasovým návykům. Jiným extrémem může být svalové napětí, které vede k pocitům povýšenosti a agrese.
 
Cíl programu:
Naším cílem je vytváření zdravých životních postojů a návyků a s tím související rozvoj pohybových schopností, správného držení těla, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, osvojení si poznatků o svém těle a péče o své zdraví, posilování smyslového vnímání dětí.
 
Záměr programu:
Naším záměrem je zaktivizování a uvědomování si vlastního těla, zaktivizování těžiště dítěte.
Toto dosáhneme mírným, pozvolným zpevněním břišního a hýžďového svalstva, nikdy se to nesmí dít pohybem rychlým, násilným nebo křečovitým. Zaktivizování těžiště pak vede automaticky k aktivizaci páteře, jejímu narovnání a mírnému protažení. Rozšíří se hrudní koš a narovnávají se ramena. Odtud postupuje impuls přes krční páteř a šíji až do mimického svalstva. Srovnání páteře a hrudníku umožňuje aktivnější činnost plic. Hlubší nádech má vliv nejen na správnou tvorbu hlasu, ale umožňuje i intenzivnější okysličení krve a tím vytvoření větší energetické zásoby v těle.
Vede k pocitu zdravého sebevědomí, vstřícnosti i k celkovému pozitivnímu ladění.
Toto je naším záměrem v projektu „Krtečkovy kouzelné kalhotky“
 
Vzdělávací cíle
-          podporujeme rozvoj pohybových schopností a jejich zdokonalování v oblastech hrubé a jemné motoriky, snažíme se, aby si děti uvědomovaly vlastního tělo, osvojily si poznatky o těle a jeho zdraví. Rozvíjíme, posilujeme všechny smysly a jejich užívání.
-          rozvíjíme komunikativní dovedností verbálních i neverbálních, podporujeme poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní identity, získávání sebedůvěry, sebevědomí, osobní spokojenosti.
-          posilujeme prosociálního chování ve vztahu k ostatním dětem i dospělým.
-          rozvíjíme schopností žít ve společenství ostatních lidí–spolupracovat, spolupodílet se.
       
Výstupy 
-          zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné
způsoby pohybu v různém prostředí
-          zvládat pojmenovat části těla, některé orgány, mít povědomí o těle a jeho vývoji.
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s hudbou
-          ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
-          dokázat naučit se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkanky, písničky,
hádanky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
-          dokázat se záměrně soustředit na činnost a udržet pozornost
-          dokázat se těšit z hezkých a příjemných zážitků, zachytit a vyjádřit prožitky
(slovně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací)
-          dokázat se začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich
rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 
 
Pomocí kouzelných kalhotek s  kšandami můžeme děti naučit SDT, které by mělo být základem pro další pohybové aktivity a odstraňování psychického a fyzického napětí, únavy a dále posilování duševní rovnováhy.
 
Konkrétní hry a činnosti jsou podrobně rozpracovány v jednotlivých třídách.